Opent in een nieuw tablad Opent een externe site Opent een externe site in een nieuw tablad

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van ieder Geldplan.

1. De gebruiker verklaart hierbij kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden te begrijpen en te aanvaarden en in staat te zijn gesteld om deze (elektronisch) te raadplegen en te bewaren.

2. De gebruiker is iedere persoon die op welke wijze dan ook, direct of indirect, gebruik maakt of heeft gemaakt van een Geldplan. De gebruiker van een Geldplan wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als mannelijk in enkelvoud. Daarmee wordt tevens de vrouwelijke gebruiker en meerdere gebruikers bedoeld. Onder een Geldplan worden meerdere Geldplannen verstaan.

3. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting ('Nibud') is een onafhankelijke stichting die particuliere huishoudens wil stimuleren om inzicht in en grip te krijgen op hun financiën. Het Nibud werkt samen met partners binnen het Startpunt Geldzaken om dit doel te verwezenlijken. Daarbij stelt zij een Geldplan aan particuliere huishoudens ter beschikking. Het Nibud stelt een Geldplan gratis beschikbaar, in de zin dat de gebruiker van een Geldplan geen vergoeding aan het Nibud verschuldigd is.

4. Een Geldplan is een software programma dat bestaat uit vragen, informatie en verwijzingen om de financiële situatie van de gebruiker inzichtelijk te maken en is er opgericht om de situatie van de gebruiker te helpen verbeteren. Een Geldplan stelt, afhankelijk van de antwoorden op vragen, aan de gebruiker actiepunten voor om zijn geldzaken in balans te brengen en te houden. Daarbij worden onder andere tips gegeven en acties voorgesteld, om inzicht te krijgen in de eigen financiële situatie, om te besparen, extra inkomsten te genereren, beter rond te komen, te sparen, te verzekeren, schulden af te lossen en/of te beleggen en wordt verwezen naar (hulpverlenende) instanties en bedrijven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juiste gegevens in te vullen.

5. Met een Geldplan wordt geen financieel product of een financiële dienst aangeboden of aan de gebruiker verleend. Voor het beschikbaar stellen van een Geldplan geldt geen vergunningsplicht.

6. De gebruiker aanvaardt dat een Geldplan inclusief de voorgestelde actiepunten geen financieel, juridisch en/of fiscaal advies is. De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn dat het gevolg geven aan actiepunten financiële, fiscale, juridische gevolgen voor hem kunnen hebben. Hij aanvaardt dat iedere actie en/of keuze zijn eigen verantwoordelijkheid is. De (besparings)tips of voorgestelde actiepunten zijn geen aanbod of uitnodiging tot aankoop van een product of dienst en ook geen bevordering van de verkoop daarvan.   

7. Een Geldplan is gebaseerd op actuele informatie en de huidige inzichten over persoonlijke geldzaken, sparen, verzekeren, aflossen en beleggen alsmede de huidige stand van de wet- en regelgeving. Het Nibud aanvaardt geen verplichting om de informatie in een Geldplan actueel te houden of te wijzigen.          

8. Een Geldplan en de daarin opgenomen informatie is met grote zorg samengesteld. Echter, het valt niet uit te sluiten dat de vragen of het te geven antwoord onjuist, onvolledig is of niet aansluit bij de situatie van de gebruiker. Het Nibud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van een Geldplan, waaronder de vraagstelling, antwoorden, de verstrekte informatie, actiepunten en tips. In het bijzonder aanvaardt het Nibud geen aansprakelijkheid voor keuzes die de gebruiker van een Geldplan, al dan niet op basis van de voorgestelde acties wel of niet maakt, en de eventuele gevolgen van welke aard dan ook voor de gebruiker.

9. Een verwijzing in een Geldplan naar derden, producten of diensten van derden en/of websites van derden is geen aanbeveling van deze partijen of goedkeuring van hun producten of diensten door het Nibud. 

10. Niet tegenstaande al het voorgaande is het Nibud uitsluitend aansprakelijk, indien de gebruiker aantoont dat sprake is van opzet of grove schuld van het Nibud bij het opstellen en het ter beschikking stellen van een Geldplan en dat hij daardoor schade heeft geleden. Iedere aansprakelijkheid van het Nibud is beperkt tot € 1.000 (zegge: éénduizend euro) per gebruiker.  

11. Het Nibud maakt bij de ontwikkeling en publicatie van een Geldplan gebruik van diensten van samenwerkende partners. Daarnaast stelt het Nibud een Geldplan ter beschikking aan instanties, gemeentes, hulpverleners en bedrijven. Partijen die van het Nibud toestemming hebben om een Geldplan te gebruiken alsmede iedere samenwerkende partner, kunnen aan deze algemene voorwaarden, in het bijzonder de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid tegenover de gebruiker, dezelfde rechten als het Nibud ontlenen. De gebruiker aanvaardt deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid door middel van dit derdenbeding uitdrukkelijk. Het Nibud is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van een samenwerkende partner en/of in dit artikel genoemde derden.

12. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen over een Geldplan kennis te nemen. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.